مشروح فعالیت های این موسسه بشرح زیر می باشد

  • نگهداری شبانه روزی از فرزندان ایتام بی سرپرست (دختر و پسر)
  • ارائه مشاوره خدمات روانشناسی و مددکاری
  • ارتقا تربیتی، فرهنگی و تحصیلی
  • سازماندهی و حمایت بعد از خروج (ترخیص از مرکز) در جهت کاریابی، ودیعه مسکن، حمایت تحصیلی، جهیزیه، مایحتاج ماهانه و...
  • ارائه مستمری ماهیانه تا استقرار کامل و زندگی مستقل