تلفن: 33322760 فکس: ۳۳۳۲۰۳۶۳ آدرس: رشت، خیابان شهید مطهری