تجلیل از خیر گرامی و ورزشی جناب آقای عامر مهرگان اسطلکی
تجلیل از خیر نیکوکار جناب آقای عامر مهرگان اسطلکی
24 اردیبهشت 98

تجلیل از خیر محترم جناب آقای عامرمهرگان اسطلکی شش ماهه اول نود و هشت

 در این قسمت به معرفی خیرینی که دیگر در قید حیات نیستند پرداخته ایم.